Uw winkelwagen is leeg.

Disclaimer

Home » Disclaimer

Wim Noordam is een handelsnaam van Fine Graphic.

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.wimnoordam.nl (hierna: "Site") gelden de volgende voorwaarden en zijn alle wettelijke regels van toepassing.

Fine Graphic heeft de inhoud van deze Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Fine Graphic garandeert echter niet dat de inhoud van de Site volledig, accuraat of juist is. Fine Graphic sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Site, waaronder mede - doch niet beperkt tot - handelingen verricht door een gebruiker van de Site (hierna: "Gebruiker") die zouden zijn ingegeven door de op de Site geplaatste informatie.

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Site, waaronder inbegrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Fine Graphic en/of haar licentiegevers. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

De Site kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Fine Graphic heeft geen zeggenschap over deze websites. Fine Graphic is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Fine Graphic spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Fine Graphic legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Fine Graphic is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een Gebruiker, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Fine Graphic aangepast worden. Fine Graphic adviseert daarom deze voorwaarden regelmatig te bekijken.